Skip to main content

Full text of "Epistola catre Colossei"

See other formats


Sfântul Apostol Pavlos 
Epistola 

către 

Colossei Traducere si note de 

y 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş 

y Teologie pentru azi 
Bucureşti 

y 

2015 întru pomenirea 
bunicii mele, 
Floarea Picioruş, 

y 7 

la 3 ani de la adormirea ei. 
Am tradus textul epistolei de faţă conform BYZ, 
ed. lui Maurice A. Robinson şi William G. Pierpont, 
1995, inclusă în Bible Works 9. 
4 Capitolul 1 1. Pavlos [IMAoq], Apostol al lui Iisus Hristos prin 
voia lui Dumnezeu, şi Timoteos [TipoGeog], fratele, 

2. celor [care sunt] în Colosse sfinţi şi credincioşi 
fraţi în Hristos: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl 
nostru, şi [de la] Domnul Iisus Hristos! 

3. Mulţumim lui Dumnezeu si Tatălui Domnului 
nostru Iisus Hristos, rugându-ne totdeauna pentru voi, 

4. auzind [noi] credinţa voastră în Hristos Iisus şi 
dragostea cea pentru toţi Sfinţii [«m vriv aya-nriv rr)v ele 
Traviaq roue 'Ayiouq], 

5. pentru nădejdea păstrată vouă în ceruri [bia xr\v 
eA,ul8a uriv dTTOKei|ievTiv upiv ev roie oupavolţ], [despre] 
care ati auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evan- 

y 

gheliei [f|v TTpor|KOijaon;e ev rw A,oyo) zf\Q dA,rj 0 elae rou 
Ei)ayyeA,iou], 

6. ajungând [acesta] 1 întru voi, precum şi în toată 

lumea, şi este aducând roadă şi crescând, precum şi în 
voi, din care zi ati auzit si ati cunoscut harul lui 
Dumnezeu în adevăr [d([)’ fjc; fipepac; fitcovoccue Km 
e'neyvco'ue rr)V ©eou ev dAriGela]! 

7. Precum aţi şi învăţat de la Epafras [’Enactîpâe], 
iubitul, împreună rob [cu] noi [al lui Hristos], care este 
credincios slujitor al lui Hristos [ttlotoq Sukovoq tou 
XpLouoO] pentru voi 

8. şi cel [care] ne-a arătat nouă iubirea voastră în 
Duhul. 

9. De aceea şi noi, din care zi am auzit, nu încetăm 
rugându-ne pentru voi, şi cerând ca să vă umpleţi de 
cunoaşterea voii Lui [iva TrAjpcoGTÎ'ue uriv e'niyvcooLV 10O 1 Adevărul Evangheliei, al propovăduirii apostolice. 
5 Gelipaioc; Autou] în toată înţelepciunea şi înţelegerea 
duhovnicească [ev iraor) oocj)Ca Km ouveoei Trvcu|iocTiKf|], 

io. [ca] voi să umblaţi cu vrednicie [înaintea] 
Domnului [TTepLTTonjfioca upâq chicot; tou Kupiou] întru 
toată plăcerea [duhovnicească] [dc, i\âoav apeoKeiav], în 
tot lucrul bun rodind si crescând întru cunoaşterea lui 

y y 

Dumnezeu; 

n. în toată puterea întărindu-vă după puterea 
slavei Lui [ev trccor) 5uvd|iei 5uva|iou|ievoL Konra to Kpcaoq 
zr\q âo^rjQ Autou], întru toată răbdarea şi îndelunga 
răbdare cu bucurie [elq TT&oav imopovriv Km |iaKpoGuplav 
\ieza xapâd; 

12. mulţumind Tatălui, Celui care ne-a învrednicit 

y 7 

pe noi întru partea sorţului Sfinţilor în lumină [diq rf]v 
pepiSa tou K^ipou tgov 'Ayicov ev tgo c^cotl] 2 , 

13. Care ne-a izbăvit pe noi din puterea întune- 
ricului ["Oq eppuoon;o rpâq ck vru; kţovoiaq tou okotouq] 
şi ne-a mutat întru împărăţia Fiului iubirii Lui [kcu 
pereoirioev elg rnv BaoiAdav tou Ylou xfjc; âyâr[r\q Autou], 

14. înftru] Care 3 avem răscumpărarea [tt]v coto- 
Xijtpcoolv] |prin sângele Lui [âiă tou ouponroc; Autou] 4 |, 
iertarea păcatelor [tt]v a^eoiv tgov apapuciov]; 

13. Care 5 este chipul Dumnezeului Celui nevăzut 
["Oq e<mv c’lkgov tou 0eou tou doportou], Cel întâi născut 2 în lumina dumnezeiască, în împărăţia Lui. 

3 Hristos. 

4 Fragmentul 81a tou odpaiog Autou [prin sângele Lui], pe 
care l-am intercalat aici, nu apare în Codex Sinaiticus, Codex 
Vaticanus, Codex Alexandrinus, VUL, NOV, GOC, BGT, BNT, 
MET, GNT, BYZ, TIS, VST, FBJ, JAS, NBN, TUR, ASV, NJB dar 
apare în Biblia de la Frankfurt din 1597, în Biblia de la Bucureşti 
din 1688, în Biblia de la Blaj din 1795, în SCR, STE, MGK, TBT, 
KJV, GNV, L45 [durch Sein Blut], LND, CNS, R60, TNT [thurow 
His bloud], în ed. BOR 1914, 1939, 1988 şi 2001. 

5 Hristos. 
6 [mai înainte de] toată făptura [IIporâroKoţ i\aor\c, 

KTtoecoq]; 

16. căci în[tru] El 6 s-au făcut toate cele [care sunt] 
în ceruri şi cele de pe pământ [oui ev Autcu eKtioGri ta 
TTavta, ta ev toXg oupavoXc; Kal ta cm tf|<; yr^], cele văzute 
şi cele nevăzute [ta opata Kal ta dopata], fie tronuri, fie 
domnii, fie începătorii, fie stăpâniri [elte GpovoL, elte 
Kupiotritcg, elte dp^ai, cltc e^ouoiai]; toate prin El şi întru 
El s-au făcut [ta TTavta Autou Kal eig Autov eKtiotai]; 

17. şi El este [mai] înainte de toate [Kal Autoq eotiv 
TTpo uavtcov ] 7 şi toate în[tru] El se ţin împreună [Kal ta 
rravta ev A ut cp auveazr//eev\. 

18. Şi El 8 este capul trupului, al Bisericii [Kal Autoq 
eotiv T] KecfaAj] tou ocopatoq, trjc; ’EKKA,r|oLac;]; Care este 
începutul, întâiul născut din morţi ["Oq eotiv apxf|, 
npcatotoKOQ ck twv veKpcâv], ca El să fie întâiul în toate 
fiva yevrjtai ev TTâoiv Autoc; IIpcvzcucov]) 

19. căci în El a binevoit să locuiască toată plină- 
tatea [oti ev Autcp euâoKrjoev uâv to TTA,f|pa)|ia KatoiKîioai] 

20 şi, prin El, să împace pe toate întru El [Kal 81’ 
Autou dTTOKataAAd^ai ta TTavta ele; Autov], fie pe cele de 
pe pământ, fie pe cele din ceruri [elte ta ern tf| q yfjg, 
elte ta errl toXg oupavoXg], făcând pace prin sângele 
crucii Lui [elpr|V 0 TT 0 if| 0 a<; 5ia tou alpatoq tou otaupou 
Autou], prin El [5i’ Autou]. 

21. Şi pe voi, odinioară fiind înstrăinaţi [dmiMo- 
tpiwpevoug] şi vrăjmaşi [cu] mintea în lucrurile cele rele 
[Kal cxOpovQ zrj 5 ldcvoL(x ev toXq epyoiq toXq TTOvrpoXq], 
acum însă v-a împăcat [vuvl 5e a noKazijĂĂa^cv] 

22. în trupul cărnii Lui prin moarte [ev tcp ocupaţi 
zf\Q oapKoq Autou 8ia tou Gavatou], [ca] să vă facă pe voi 
Sfinţi si fără prihane si nevinovaţi înaintea Lui 6 Fiul. 

7 Lucrurile create. 

8 Hristos. 
7 [™paorf|aoa upccq 'AyLouq koc'l cc|i«|iou(; koci ca'eyKA,f|touc; 
KoctevGmov Autou]; 

23. [dacă], într-adevăr, rămâneţi întemeiaţi [în] 
credinţă, tari şi nemutându-vă din nădejdea Evan- 
gheliei pe care aţi auzit-o, propovăduită în toată făp- 
tura cea de sub cer [Kr|pux0evtO(; ev toot) tf| kulocl xfi 
utto tov oupocvov], căreia eu, Pavlos, m-am făcut slujitor 
[ou eyeyoprjv eyco IIccuAxk; âid/eovoc]. 

24. Acum mă bucur în pătimirile pentru voi [vw 
Xcdpcv ev toIq naOrj/iamv imep upcov] şi împlinesc nevoile 
necazurilor lui Hristos în trupul meu [koA uviuva-nl^pCS 
toc uotepripcctoc twv 0A,ii|jea)v tou Xpiotou ev trj oocpKL pou], 
pentru trupul Lui, care este Biserica; 

23. căreia 9 eu m-am făcut slujitor, după iconomia 
lui Dumnezeu care mi s-a dat mie întru voi [koctoc tt)v 
OLKOVo/JLav tou 0eou tr)v âoGeiaocv |iol eu; upccq], ca să 
împlinesc cuvântul lui Dumnezeu ['uA.ripoooca tov Xoyov 
tou 0eou], 

26. taina cea din veci şi din neamuri ascunsă [to 
liuctipiov to dcTTOKCKpuppevoy cctto twv ocIgovgov' kocl cctto 
tdov yevewv]; dar acum, [aceasta] s-a arătat Sfinţilor Lui 
[vuvl 6e ecfocvepcoGri tou; 'AyCou; Autou], 

27. cărora a voit Dumnezeu să le facă cunoscută 
[ou; r)0cA,rioey 6 0eo<; yvoopiooa] care [este] bogăţia slavei 
tainei acesteia în[tre] neamuri [ti to uA,outo<; tf|<; âo^rjt; 
tou puotripLou toutou ev tou; eGveoiv], care este Hristos 
în voi [oq eotiv Xplotoq ev vgîv\, nădejdea slavei [r] eA/ifu; 
trjc 60^]; 

28. pe Care noi îl vestim, sfătuind pe tot omul şi 
învăţând pe tot omul în toată înţelepciunea, ca de- 
săvârşit în Hristos Iisus să punem de faţă pe tot omul 
[lvoc 'nccpccotfiowpey TTavtoc ccvGpayiTOV reĂeLOV ev Xpiotcp 
’lrioou]; 9 Bisericii. 
8 29. întru care [lucru mă] şi ostenesc, luptându-mă 
după lucrarea Lui [ayarnCoiievot; Kaxa -uriv evepyeiav 
Autou], care se lucrează în mine în putere [rr)y evepyou- 
pevriv ev epol ev 6uvriqj,ei]. 
9 Capitolul 2 1. Căci voiesc [ca] voi să ştiţi cât de mare luptă 
[dydhra] am pentru voi şi [pentru] cei [care se află] în 
Laodicia şi [pentru] câţi n-au văzut faţa mea în trup 10 , 

2. [pentru] ca să se mângâie inimile lor, [ca unii] 
ţinuţi împreună în dragoste [ouppi|3ao0evTa)v ev ayaTir)] 11 
şi întru toată bogăţia plinătăţii înţelegerii [tecd ele navra 
it/Ioutov rne TTAjpcxfoplac; rne ouveoecoe], întru cunoaş- 
terea tainei lui Dumnezeu si a Tatălui si a lui Hristos 

y y 

[ele euiyvGOOiv rou liucmplou uou 0eou Kaî Ilarpog Km 
■uou XptOTOu], 

3. în Care sunt ascunse [aTTOKpixfoi] toate como- 
rile înţelepciunii [ol 0Tyraupol xfje ocxflae] şi ale cu- 
noaşterii [leal rfie yvcooecoe]. 

4. Şi aceasta zic, ca nu cumva cineva să vă înşele 
pe voi în cuvânt îndoielnic [Ta0avoA,oyux] 12 . 

3. Căci chiar dacă [cu] trupul sunt departe, însă 
[cu] duhul [meu] sunt [împreună] cu voi, bucurându- 
mă şi văzând a voastră rânduială [rriv rd^iv] şi tăria/ 
statornicia [to GTepeo)|ia] întru Hristos a credinţei 
voastre. 

6. Aşadar, precum L-aţi primit [Trape A^ere] 13 pe 
Hristos Iisus Domnul, în El să [şi] umblaţi [ev Aurei) 
uepiTrarevue], 10 Pentru câţi nu m-au văzut la faţă şi nu am vorbit cu ei 
faţă către faţă. 

11 Ţinuţi împreună în comuniunea dragostei. Pentru că 
Biserica se caracterizează în primul rând prin aceea că este o 
comuniune a dragostei. 

12 Un substantiv compus din adjectivul TTiGavoc [probabil, 
nesigur, îndoielnic] şi substantivul Xoyoc, [cuvânt] . 

13 Prin propovăduirea Bisericii. 
10 7. înrădăcinându-vă şi zidindu-vă în El [eppiCco- 
pevoL Km eiTOiKoSoiioupevoi ev Autcu], şi întărindu-vă în 
credinţă [icod pepoaougevoi ev irj maTei], precum aţi fost 
învăţaţi [kkGgoq eSiSajcGirte], şi prisosind în ea 14 în mulţu- 
mire 15 [uepiooeijov'ueq ev ai)Tr| ev eu^apLOTia]! 

8. Vedeţi [ca] nu cumva vreunul să fie cel care vă 
strică/ vă jefuieşte pe voi [pAiuere |if| tu; u|iâ<; eoroa 6 
ouA,aya)yco] prin filosofie [Sta xf \c, cf>LA,oaocf)L(xc;] şi [prin] 
deşarta înşelăciune [Kevfig anar t\q], [cea] după preda - 
niile/ tradiţiile oamenilor [tcaia tt)v napdSooiv tgov 
cevGpGOTTCOv], după stihiile lumii [koctk xa OTOixela tou 
K oopou], şi [care] nu [sunt] după Hristos! 

9. Căci în EI 16 locuieşte [ori ev Autcu koctolk€X] , în 
mod trupeşte [ocopanKcioc;], toată plinătatea dum- 
nezeirii [trâv to nAT|pa)|ia Tfjg Geolog] 17 . 

10. Şi [voi] sunteţi împliniţi ['ne'nXripwpevoL] înftru] 
El, Care este capul a toată începătoria şi stăpânirea ['Oq 
eoriv f] KechczAfi TTcearic; apXTK Km e^ouaiac;] 18 ; 

11. înftru] Care aţi şi fost tăiaţi împrejur [cu] tăiere 
împrejur nefacută de mână, în[tru] dezbrăcarea 
trupului de păcatele cărnii [ev xr\ arreKSuaei tou owpaTOt; 
tgov apapTicov Tf| q oapKoq], în tăierea împrejur a lui Hris- 
tos, 

12. împreună îngropaţi cu El în Botez [ouvTac|)evTe<; 
Autw ev Tco BaTTTiaiKm], înftru] Care aţi şi înviat prin 
credinţa lucrării lui Dumnezeu [ev T Q Km ouvr|yepGr)Te 
Sta Tfjg moTecoc; Tf|<; evepyetac; tou 0 eou], Cel care L-a 14 în credinţă. 

> 

15 Adusă lui Dumnezeu. în rugăciuni de mulţumire aduse 
lui Dumnezeu. 

16 în persoana lui Hristos. 

17 Pentru că dumnezeirea Lui s-a unit cu firea Sa umană, 
luată din Preacurata Fecioară, în persoana cea una şi veşnică a 
lui Hristos Dumnezeu. 

18 Atât pentru îngeri cât şi pentru oameni. 
11 înviat pe El din morţi [rou eyeLpavuot; Auuov ck tgov 
vetcpcov]. 

13. Şi pe voi, morţi fiind în fărădelegi [veKpouq 
6 vxac, ev roit; TTapaTTTGopaoiv] şi în netăierea împrejur a 
trupului vostru [tea! irj aKpopua-ua xf\Q oapKoq upwv], pe 
voi v-a făcut vii [împreună] cu El [ouveCwo'noL'noev upâq 
ow Aurea], iertându-ne nouă toate fărădelegile [xapL- 
oapevoq r)plv iuxvxdc xa TrapaTrucaponja], 

14. ştergând scrisul de mână al poruncilor 
[k^aXei\\iaq /cLpoypcrcpov zoîţ doypaoLv], cel de deasupra 
noastră [ro kcc0’ fipcâv], care era împotriva noastră [o rjv 
mevavxiov rplv]; şi pe acela l-a ridicat din mijloc [ul 
nostru] [kui auro rjpKev ck tou peoou], pironindu -1 pe el 
pe cruce [TTpoor|A,(aoa<; auro rea oraupw]; 

13. dezbrăcând [de puterea lor] începătoriile şi 
stăpânirile [aTTeKâuoapevoq xclq âpyaQ Km iac, e^ouoiaq] 
[demonilor], [El] le-a făcut de batjocură în îndrăzneala 
[eSeiypcmoev ev Trapprioia] [Lui], biruindu-le pe ele în El 
[ 0 piap( 3 euoa(; auTOuq ev Aurea] 19 . 

16. Aşadar, să nu vă judece cineva pe voi pentru 
mâncare sau pentru băutură sau cu privire [la vreo] 
sărbătoare sau lună nouă sau [pentru] sabaturi, 

17. care sunt umbră ale celor viitoare [cnaa reâv 
peiUovreav], iar trupul [este] al lui Hristos! 

18. Nimeni să nu vă răpească vouă premiul [pr|6elq 
upceq Kon:a( 3 pa( 3 eueT:a)], vrând în „smerită cugetare” [ 0 eA,eav 
ev TaneLvo(f)poovvr]\ şi [în] „închinarea la îngeri” 20 [Km 
0 pT]OKeia reâv A.yyeA,eav], intrând în [cele] pe care nu le- 
a văzut [a pf| eeapemev ep| 3 areueav], în zadar îngâmfându- 
se de către minte trupul lui [euci] efuoioupevoq utto rou 
vooq Tr|c; oapKoq exurou], 19 în persoana Lui. 

20 Sfântul Pavlos se referă aici la o aşa-zisă „smerită 
cugetare” şi la o pretinsă „închinare la îngeri”, pe care el le 
combate. 
12 ig. şi neţinându-se de cap 21 , din care [este] tot 
trupul, [şi] prin încheieturi şi legături susţinându-se şi 
ţinându-se împreună, creşte creşterea lui Dumnezeu 
[au£ei tt|V avţr\oiv tou 0eou]! 

20. [Dar] dacă aţi murit cu Hristos, [adică] de la 
stihiile lumii, de ce [vă comportaţi] ca [unii] trăind în 
lume [şi] vă supuneţi la porunci [ca acestea] : 

21. „Să nu iei! Să nu guşti! Să nu atingi!” - 

22. care sunt toate întru stricăciune, [spre] 
folosire - potrivit poruncilor şi învăţăturilor oame- 
nilor [Kon;a xa kvxal\iaxa Kod bidaoKaliat; tgov avGpGOTTGOv]? 

23. Care sunt [şi] au cuvânt de înţelepciune în aşa- 
zisa „ credinţă ” [axiva cotiv A,oyov pev e^ovia comico; ev 
e 6 eĂo 6 pr]OKeL(x\ şi [în] „smerita cugetare” şi în „necru- 
ţarea trupului”, [dar] nu [sunt] spre cinstea cuiva [oik 
ev Tigri tivi], [ci] spre săturarea trupului [npog ■nXr\o- 
govf|V Tfjc; oapKoq]. 21 Hristos. 
13 Capitolul 3 1. Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, 
căutaţi cele de sus [ra avea], unde este Hristos, şezând 
în dreapta lui Dumnezeu [ev 6e£iâ roO 0eou KaGripevoq] ! 

2. Cugetaţi cele de sus, nu [pe] cele de pe pământ! 

3. Căci [voi] aţi murit 22 şi viaţa voastră a fost 
ascunsă [Keiepirirau] 23 , [împreună] cu Hristos, în Dum- 
nezeu. 

4. [Iar] când Hristos are să Se arate [oxav 6 Xpioroq 
(jjavepcoefj], [El], viaţa noastră [r\ (cori ripcov], atunci şi 
voi, [împreună] cu El, vă veţi arăta în slavă [(favepo)- 
0r|oeo0e ev 6o£r)] 24 . 

3. Aşadar, omorâţi mădularele voastre cele de pe 
pământ [ua peA,rj upcov xa em if|<; yfjc;] : curvia, necu- 
răţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este idolatrie 
[el5«A,oA,on;peLa], 

6. pentru care vine urgia lui Dumnezeu [fi opyr] rou 
0eoO] peste fiii neascultării [rouq ulovq irjc; d:TreL0eCczc;] ! 

7. în care [patimi] şi voi aţi umblat odinioară 25 , 
când trăiaţi în ele [ore eCrpe ev auroic;] 26 . 

8. Dar acum lepădaţi şi voi [acestea] toate: urgia 
[opyf|v], mânia [0u|iov], răutatea [Kcadav], blasfemia 
[|3A,ao(fr||iLav], cuvântul ruşinos [odoxpoAnyLav] 27 din gura 
voastră! 22 Pentru păcat, la Botez. 

23 De la Botez. 

24 Fiind şi voi în slava Lui şi plini de slava Lui, la a doua 
Sa venire. 

25 Pe când eraţi păgâni. 

26 Când eraţi pătimaşi. Când credeaţi că patimile sunt 
„viaţa normală” a oamenilor. 

27 Obscen, fără ruşine, desfrânat. Cuvântul spus fără 
perdea. 
14 9- Nu vă minţiţi unii pe alţii, [ci trăiţi] dezbră- 
când pe omul cel vechi [tov naAmov av0pG)TTOv] 28 , [dim- 
preună] cu faptele lui, 

io. şi îmbrăcând pe cel nou [tov veov], pe cel care 
se reînnoieşte întru cunoaştere [iov dvaKmvoupevov ele; 
eiTLYvcooLv] 29 , 3 °după chipul Celui care l-a făcut pe el 
[ kocc ’ eiKOva uou Kzloavzot; aikov]! 

n. Unde 31 nu [mai] este ellin şi iudeos, tăiere 
împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scitis [oKu0r|<;], 
rob, liber, ci [în] toate şi în toţi [este] Hristos [aMa za 
'nâvza Kod ev TTâoiv XpLOuoq]. 

12. Aşadar, îmbrăcati-vă ca aleşi ai lui Dumnezeu 
[coc; eKXeKTol uou 0eou], sfinţi şi iubiţi [ayioi Km fiYa'irr)- 
pevoi] [de către El], [cu] milostivirile îndurării [oziXâji- 
va olKTippoij], [cu] bunătatea [xprioTourira], [cu] smerita 
cugetare [wneivocfpoouvriv], [cu] blândeţea [irpaduriTa], 
[cu] îndelunga răbdare [pcoepoGupiav] 32 ! 

13. [Trăiţi] îndurându-vă unii pe alţii şi iertându- 
vă între voi, dacă are să aibă cineva către altcineva 
[vreo] plângere [|io|i(f)f|v] ! 

Şi precum Hristos v-a iertat pe voi, aşa [să faceţi] 
si voi 33 ! 

f 

14. Şi peste toate acestea [este] dragostea [em 

u&oiv 6e tjoutou; dyaîrrji '\, care este legătura 

desăvârşirii [rjug eaulv ovuSco/iog tt)q TcĂcLorgrog]. 28 De patimile pe care le-aţi lucrat înainte de a fi creştini. 

29 întru cunoaştere mistică, dumnezeiască. Căci reînnoi- 
rea duhovnicească interioară se face prin experienţă mistică. 

30 Şi prin această cunoaştere mistică, îndumnezeitoare, 
omul duhovnicesc se desăvârşeşte ontologic asemenea Mân- 
tuitorului Hristos, Care Si-a îndumnezeit umanitatea Sa. 

31 în reînnoirea duhovnicească interioară continuă. 

32 Pentru că îmbrăcămintea noastră cea adevărată sunt 
virtuţile sfinte ale vieţuirii creştine. 

33 Fată de oameni. 

y 
15 15. Şi pacea lui Dumnezeu să stăpânească în 
inimile voastre [kcu f] elpf|vr| uou 0eou ppapeveza) ev ralc 
Kapâuuq upwv], întru care aţi şi fost chemaţi într-un 
trup [elq f|v Km eicAriGirue ev evl oco|i(m]! Şi [pentru 
această chemare a Lui] fiţi mulţumitori [kcu evxccpiozoL 
ylveoGe]! 

16. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi cu 
bogăţie, în toată înţelepciunea [6 Aoyoq uou XpioroO 
evouceiTO) ev u|iîv 'îtA.ouolcoq ev naor) oocfla], învăţându- 
vă şi dojenindu-vă între voi [âiâaoKOVireq Km vouGeuouv- 
-ueq eaiyuouc], [în] psalmi şi imnuri şi cântări duhovni- 
ceşti [i|/aApoic;, Km ijpvou;, Kal cpâoâg uveupariKmg], în har 
cântând Domnului, în inima voastră [ev lâpvzi aâovueq 
ev irj Kapâia upcov ucă Kuptcp]! 

17. Şi tot ce aveţi să faceţi, în cuvânt sau în faptă, 
toate [să le faceţi] în numele Domnului Iisus [ev ovopa- 
u Kupiou Tr|oou], mulţumind lui Dumnezeu şi Tatălui 
prin El! 

18. Femeilor, supuneţi-vă [imoTaooeoGe] bărbaţi- 
lor voştri în Domnul, precum se cuvine! 

19. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile [voastre] şi nu vă 
amărâţi / înrăiţi către ele [kczl prj mKpaLueoOc TTpoq 
auTaq] ! 

20. Copiilor, ascultaţi de părinţii [voştri] întru 
toate, în Domnul, căci acesta este [lucru] bineplăcut [m 
reKva, UTOKCuere role; yoveOoiv Konra navicr touto yap 
ecruv empeozov ev Kupicp] [Lui] ! 

21. Părinţilor, nu amărâţi/ înrăiţi pe copiii voştri, 
ca să nu se descurajeze [aceştia] [ol TTonrepeq, pir| epeGlCere 
m reKva opwv, iva pi 7 aOupcdou ^ ! 

22. Robilor, ascultaţi întru toate de domnii 
[voştri] cei după trup, nu în slujirile [înaintea] ochilor 
[(ur| ev 6(J)0od|io5ouA,eLoaQ], ca unii care încercaţi să plăceţi 
oamenilor [goq dvGpw'ncipeoKoi], ci [ascultaţi] în simplita- 
i6 tea inimii, temându-vă de Dumnezeu [dAA’ kv ohtA-oiiţui 
Kapâioo;, d>o(3oij|uevoL tou 0cov]! 

23. Şi tot ce aveţi să faceţi, lucraţi din suflet/ inimă 
[ck i|/uxf|<; 34 epyaCeo0e], ca Domnului, şi nu [de ochii] 
oamenilor [goq iw Kuptcp Km ouk ca'GpGO'iToic;] ! 

24. Ştiind că de la Domnul veţi lua răsplata 
moştenirii [uriv avwnoSooiv' if|<; KAjpovoii'iaq] 35 ; căci 
Domnului Hristos slujiţi. 

23. Dar cel care face nedreptate va primi [după] 
ce nedreptate a făcut. Şi [aceasta, pentru că la Dum- 
nezeu] nu este părtinire [oik cernu 'npoow'noA.îiil/ia]. 34 Aici având sensul de inimă. 

35 împărăţiei lui Dumnezeu. 
17 Capitolul 4 1. Domnilor [ol Kupioi], daţi robilor [ce este] drept 
şi cinste [ttiv laoiriia], ştiind că şi voi aveţi Domn 
[Kupiov] în ceruri! 

2. Stăruiţi [în] rugăciune, priveghind în aceasta în 
mulţumire [ypTiYopouvTeq ev aikri ev euxapvma] ! 

3. Rugându-vă împreună şi pentru noi, ca Dum- 
nezeu să ne deschidă nouă uşa cuvântului [iva 6 0eoq 
dcvoL^T) riptv Ovpccn tov Aoyov\, [ca] să spun taina lui 
Hristos, pentru Care şi sunt legat [A,aA,f|ooa uo puorripiov 
tou Xpiorou, 81’ "O Km 8e8epoa] [în lanţuri], 

4. ca să o arăt pe ea, aşa cum se cuvine mie a grăi 36 . 

3. în înţelepciune umblaţi faţă de cei [din] afară 37 

[ev oocfTa TrepiTOieire TTpoq -uout; e^co], răscumpărând 
vremea [tov Kmpov e^ayopaCopevoL]! 

6. Cuvântul vostru [să fie] întotdeauna în har [ev 
Xapi/ci], sărat [cu] sare [alaxi ripTupevog], [pentru ca] voi 
să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia [în] parte. 

7. Toate cele despre mine vi le va arăta vouă 
Tihicos [Toxlkoq], iubitul frate [6 ayaTTriToq aSeAxfoq] şi 
credincios slujitor [kocI ttlotoq Sukovoq] şi împreună-rob 
[cu mine] în Domnul [Km ouvSouAxk; ev KupLcp]; 

8. pe care l-am trimis către voi întru însăşi 
aceasta, ca să ştie despre voi şi să mângâie [™paKaA,eor)] 
inimile voastre; 

9. [împreună] cu Onisimos [’OvrjOLgog], credin- 
ciosul si iubitul frate, care este dintre voi. Toate cele de 
aici vi le va face cunoscute vouă. 36 Aşa cum se cuvine mie, ca Apostol, să o vestesc. 

37 Din afara Bisericii. 
i8 io. Vă îmbrăţişează pe voi Aristarhos [’ApCorap- 
Xoq], cel întemniţat împreună cu mine, şi Marcos 
[M&pKoq], vărul lui Barnabas [6 dveJjLoc; Bapm(3a], 
pentru care aţi primit porunci - dacă are să vină către 
voi, primiţi-1 pe el! - 

n. şi Iisus, cel chemat Iustos [kcu Tnoouq 6 
Xeyopevoq ’IoOotoq], cei care sunt din tăierea împrejur; 
numai aceştia au lucrat împreună [cu mine] întru 
împărăţia lui Dumnezeu, care mi s-au făcut mie 
mângâiere [™prjYopLoc]. 

12 . Vă îmbrăţişează pe voi Epafras [’Errcafpco;] cel 
dintre voi, robul lui Hristos, totdeauna luptându-se 
pentru voi în rugăciuni, ca să staţi desăvârşiţi şi 
împliniţi înftru] toată voia lui Dumnezeu. 

13. Căci mărturisesc lui că are râvnă multă pentru 
voi şi [pentru] cei [care sunt] în Laodicia [Aao6u<:d,a] şi 
[pentru] cei [care sunt] în Ierapolis ['Iepano^ig] . 

14. Vă îmbrăţişează pe voi Lucas [Aoukcc<;], 
doctorul cel iubit [6 lonrpoq 6 ayaTnŢuoQ], şi Dimas 
[Aripâq]. 

13. îmbrăţişaţi pe fraţii [care sunt] în Laodicia, şi 
pe Nimfas [Nupcfâq], şi Biserica din casa lui [kcli rr)v' Koa’ 
olkov airuoO ’EKKAxiotav] ! 

16. Şi când are să se citească epistola [aceasta] de 
către voi [kcA 6 tolv avayvcooGri ™p’ upiv 1) emoTOÂîj\, 
faceţi ca să se citească [ea] şi în Biserica laodiceilor, şi 
pe cea din Laodicia [luaţi-o], ca şi voi să o citiţi! 

17. Şi spuneţi-i lui Arhippos [^Ap^ltutoc;]: „Vezi de 
slujirea pe care ai primit-o în[tru] Domnul, ca pe ea să 
o împlineşti!”. 

18. Salutare [scrisă cu] a mea mână, a lui Pavlos 
[nauAoq]. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele! Harul 
[să fie] cu voi! Amin. 
© Teologie pentru azi | 2015 
http :/ /www.teologiepentruazi.ro/ Această carte este proprietatea Pr. Dr. Dorin 
Octavian Picioruş. Ea nu poate fi tipărită şi 
comercializată fără acordul său direct. Volumul 
de faţă este o ediţie online gratuită. 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş 

y © Teologie pentru azi 
Toate drepturile rezervate